“δραστηριότητες” title=

Δραστηριότητες

Το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης επενδύει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,σε όλους τους κλάδους που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Το Ταμείο επενδύει μειοψηφικά στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, είτε με κινητές αξίες είτε με κάθε είδους ομολογίες, διευκολύνοντας έτσι την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Οι βασικοί κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Ε.Τ.Β.Α. είναι οι εξής:

 1. Ενεργειακός τομέας, ενδεικτικά:
  1. παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως βιομάζα (στερεή και βιοαέριο), ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, μικρά υδροηλεκτρικά
  2. τηλεθέρμανση
  3. αποθήκευση ενέργειας, κ.α.
 2. Αγροτική και κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα, ενδεικτικά:
  1. επεξεργασία-μεταποίηση βιολογικών προϊόντων
  2. υδροπονικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κ.α.
 3. Διαχείριση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων
 4. Δημιουργία νέων εξειδικευμένων και εξυγίανση υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων

καθώς επίσης και κάθε άλλη δραστηριότητα, που είναι συναφής ή λειτουργεί υποστηρικτικά με τους ανωτέρω κλάδους.

BACK TO TOP