“Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός του Ε.Τ.Β.Α. είναι η μειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιο τεκμηριωμένα βιώσιμων επιχειρήσεων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες και εν γένει παραγωγικές διαδικασίες που είναι σε ευρύτερη χρήση είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, και με αυτήν την έννοια χαρακτηρίζονται ως ώριμες. Σημαντικό κριτήριο για την επένδυση του Ε.Τ.Β.Α. σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η ικανοποίηση των αρχών της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον με την τεχνολογία και την εν γένει παραγωγική διαδικασία που έχει επιλέξει η υποψήφια προς επένδυση από το Ε.Τ.Β.Α. επιχείρηση, επιτυγχάνονται υψηλοί κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες, σε σχέση με άλλες πρόσφορες τεχνολογίες.

BACK TO TOP